شنبه , ۵ اسفند ۱۳۹۶
خانه / حضرت استاد صمدی آملی / مجموعه سخنرانی / دانلود سخنرانی استاد صمدی | رمضان ۹۴ | مسجد دانشگاه پیام نور

دانلود سخنرانی استاد صمدی | رمضان ۹۴ | مسجد دانشگاه پیام نور

دانلود سخنرانی استاد صمدی | رمضان 94 | مسجد دانشگاه پیام نور

دانلود جلسات سخنرانی استاد صمدی آملی در ماه مبارک رمضان ۹۴ در مسجد دانشگاه پیام نور با موضوع سبک زندگی

جهت دریافت جلسات دیگر ماه مبارک رمضان ۹۴ اینجا کلیک کنید

 {source}

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8207096034/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_01.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل اول</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8207476450/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_02.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل دوم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8207581376/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_03.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل سوم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8207585118/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_04.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل چهارم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8208485100/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_05.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل پنجم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8208486018/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_06.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل ششم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8209124242/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_07.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل هفتم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8209125342/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_08.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل هشتم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8209139918/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_09.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل نهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8209141992/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_10.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل دهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8223747884/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_11_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل یازدهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8223748818/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_12_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل دوازدهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223766668/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_13_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل سیزدهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8223775818/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_14_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل چهاردهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8223777376/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_15_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل پانزدهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223778918/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_16_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل شانزدهم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8223780250/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_17_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل هفده هم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223781026/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_18_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل هجده هم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223782142/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_19_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل نوزده هم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8223782750/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_20_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیستم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223783950/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_21_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و یکم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223785568/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_22_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و دوم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223786334/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_23_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و سوم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223787884/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_24_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و چهارم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s6.picofile.com/file/8223791000/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_25_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و پنجم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223791692/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_26_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و ششم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223796668/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_27_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و هفتم</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-3″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”دانلود” href=”http://s3.picofile.com/file/8223798234/Ostad_Samadi_Ramazan94_Payam_E_Noor_28_Sabk_E_Zendegi.mp3.html” target=”_blank” rel=”alternate”><strong>فایل بیست و هشتم</strong></a></div></div>

<div class=”row”></div>

{/source}

کانال تلگرام سمت خدا

همچنین ببینید

دانلود جلسات استاد صمدی آملی ماه صفر ۹۵ حسینیه قزوینی ها

دانلود جلسات استاد صمدی آملی ماه صفر ۹۵ در حسینیه قزوینی ها مراسم عزاداری ایام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *